Regulamin Internetowego Katalogu Produktów hurt.kapias.com.pl,

obowiązujący od 20.07.2020 r.Kapias - Internetowy Katalog Produktów to katalog dostępny w domenie hurt.kapias.com.pl, prowadzony przez Gospodarstwo Szkółkarskie Łukasz Kapias, ul. Główna 124, 43-230 Goczałkowice-Zdrój zwane dalej Administratorem lub Szkółką.

1. hurt.kapias.com.pl to nie podlegający ustawie o sklepie internetowym katalog produktów, służący do generowania zapytań ofertowych. Za pośrednictwem katalogu produktów nie jest prowadzona sprzedaż towarów. Zapytania ofertowe są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie hurt.kapias.com.pl. Każde zapytanie złożone przez Klienta, wymaga potwierdzenia Administratora, będącego podstawą do złożenia zamówienia. Sposób i termin realizacji zamówienia wymaga oddzielnych ustaleń pomiędzy Klientem, a Administratorem, nie będących przedmiotem hurt.kapias.com.pl.

2. Pełny dostęp do Platformy mogą uzyskać wyłącznie firmy zajmujące się sprzedażą roślin, urządzaniem terenów zieleni oraz instytucje publiczne i inne zajmujące się profesjonalnym obrotem materiałem roślinnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania z hurt.kapias.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w hurt.kapias.com.pl. Świadczenie usług w ramach Konta na hurt.kapias.com.pl ma charakter bezterminowy.


4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w hurt.kapias.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, nr NIP, adres e-mail oraz hasło. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Firmy dotychczas współpracujące z naszą Szkółką po autoryzacji założenia Konta otrzymają dostęp do własnych, ustalonych wcześniej warunków współpracy. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Administratorem, dotyczącej prowadzenia Konta Klienta. Przedmiotem tej umowy są usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Administrator jest w trakcie przetwarzania zapytania złożonego przez Klienta. W takim przypadku skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą przesłania odpowiedzi na zapytanie.


5. Wszystkie produkty dostępne w hurt.kapias.com.pl to materiał roślinny, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzony na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych hurt.kapias.com.pl są cenami netto PLN, loco szkółka.

7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych hurt.kapias.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient korzystając z mechanizmów dostępnych na stronie hurt.kapias.com.pl, składa wyłącznie zapytanie ofertowe dotyczące produktów oferowanych przez Szkółkę.

8. Podane przez Klientów dane osobowe Szkółka zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .


9. Szkółka może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach hurt.kapias.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Szkółkę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w hurt.kapias.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zapytania ofertowe rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

10. Klient przy pierwszym logowaniu w hurt.kapias.com.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Gospodarstwo Szkółkarskie Łukasz Kapias, ul. Główna 124, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

11. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu


Polityka Ochrony Prywatności1. Gospodarstwo Szkółkarskie Łukasz Kapias, ul. Główna 124, 43-230 Goczałkowice-Zdrój przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem hurt.kapias.com.pl. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów w hurt.kapias.com.pl jest Łukasz Kapias, Gospodarstwo Szkółkarskie Łukasz Kapias, ul. Główna 124, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Gospodarstwa Szkółkarskiego Łukasz Kapias, ul. Główna 124, 43-230 Goczałkowice-Zdrój w zakresie hurt.kapias.com.pl


4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.1. Regulaminu.

5. Klienci mogą w ograniczonym zakresie przeglądać hurt.kapias.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.


6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane w celu kontaktowania się z Klientem oraz do obsługi konta w hurt.kapias.com.pl. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Gospodarstwo Szkółkarskie Łukasz Kapias, ul. Główna 124, 43-230 Goczałkowice-Zdrój informacji o szkółce. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora wyłącznie za zgodą Klienta.

8. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z hurt.kapias.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Administrator zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Gospodarstwo Szkółkarskie Łukasz Kapias, ul. Główna 124, 43-230 Goczałkowice-Zdrój administratorowi danych.

10. Administrator zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Administrator zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 4 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy lub też gdy Administrator uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w hurt.kapias.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Dodatkowo, okazjonalnie, Administrator za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty hurt.kapias.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o funkcjonowaniu Internetowego Katalogu Produktów hurt.kapias.com.pl. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

12. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z hurt.kapias.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z hurt.kapias.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)do: Gospodarstwo Szkółkarskie Łukasz Kapias, ul. Główna 124, 43-230 Goczałkowice-Zdrój


Ja ............................................................  niniejszym informuję o mojej rezygnacji z użytkowania katalogu produktów hurt.kapias.com.pl.

Data zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 4 Regulaminu .................................................,


Imię i nazwisko ....................................................................


Adres ...................................................................................


Data odstąpienia .....................................................................................